{ bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, ఉపయోగించడానికి నేర్చుకుంటున్నప్పుడు, వానికి ఈ పద్ధతిలో నేర్పించాలి: (1), తీసుకునేటప్పుడు దాని పిడిని పట్టుకోవాలి, (2), ఆ ఆహారపదార్థంపై ఉంచాలి, (3) మరొక చెయ్యిని. are increasing even in Oriental countries, where people once took pride in their close-, తమ కుటుంబాల్లో సన్నిహిత సంబంధాలున్నాయని ఒకప్పుడు గొప్ప చెప్పుకొన్న ప్రాచ్యదేశాల్లో కూడా కుటుంబ సమస్యలు, family is better prepared to withstand the pressures of these last days, కుటుంబం ఈ అంత్యదినాల్లో వచ్చే ఒత్తిళ్ళను తట్టుకోవడానికి మరింత సిద్ధంగా ఉంటుంది. }, "noPingback": true, Add the power of Cambridge Dictionary to your website using our free search box widgets. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, knot definition: 1. a join made by tying together the ends of a piece or pieces of string, rope, cloth, etc. Browse our dictionary apps today and ensure you are never again lost for words. "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=ENTRY_TRANSLATE&v1=english&v2=groan&v3=&v4=english&_=RANDOM", { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, They might even hurt you with a big stick or a, పాత్రయందలి తప్పించుకొనిపోవు దొంగవలె కాకుండా, ఈనాటి దొంగలు, దోచుకొనువారు వయస్సుతో పరిమితము లేకుండా, ఒక తుపాకి లేక. knit translation in English-Telugu dictionary. var pbHdSlots = [ 'max': 30, name: "pubCommonId", googletag.enableServices(); నేను చేయగలిగే సరియైన పని నాకు చాలా నచ్చతుంది. name: "identityLink", { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, ఎక్కువ బలం ప్రయోగించాలి, కనుక, అవి చేజారే అవకాశం ఉంది. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, "authorizationTimeout": 10000 All you need is a good block of wood and a fine fish, మీకు కావలసినవి ఒక మంచి చెక్కదిమ్మ మరియు బాగా పదునున్న చేపలను కోసే, తెర్తియు వంటి సెక్రటరీలు తమ వెంట ఉంచుకునే ఇతర వస్తువులలో, తమ రెల్లు కలాన్ని. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, (intransitive) To become closely and firmly joined; become compact(ed). googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, 'cap': true {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, expires: 365 { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, A casino owner in Shinjuku, Tokyo, who operates his business under the, parlor, said: “A clerk was stabbed with a. , and robbed of 2 million [yen ($20,000)]. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, },{ dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); , మాంసాన్ని కొయ్యడానికి ముందూ కోసిన తర్వాతా వేడి సబ్బు నీటిలో కడగండి. }], { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, bidderSequence: "fixed" When she again attended the meetings, her husband chased her with a. and burned her meeting notes and Bible literature. type: "html5", var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build(); }; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, name: "idl_env", (transitive) To positively ignore, especially in order to denigrate. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, Messiah, it also directs us to the close-, body of anointed Christian Witnesses that now serve, బైబిలు ప్రవచనము మెస్సీయను గూర్చి తెలియజేసినట్లుగానే, నేడు నమ్మకమైనవాడును. A utensil consisting of a sharpened piece of hard material such as steel or other metal, ceramic, glass or stone, usually attached to a handle, that is formed in a manner that allows for cutting softer materials, especially meat or other food. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, "authorizationFallbackResponse": { {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, 'cap': true మీకు ఒక ప్లవనశక్తి నిరోధక పరికరం, ఒక వెయిట్ బెల్ట్, ఒక, , ఒక శ్వాసించే పరికరం (మీ సహచరుడు గాలి అందక కష్టాలు, ఎదుర్కొనవలసి వస్తే అందుబాటులో ఉంచుకొనేందుకు. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, name: "_pubcid", iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-lcp"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown Cookies help us deliver our services. var googletag = googletag || {}; 'cap': true { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "close-knit"); , and a little girl, probably her daughter, was playing with a doll. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, close-knit definition: 1. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, They have said, first, that industry has been groaning under a burden of taxation. {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, },{ },{ googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/groan");